چرا ما

  • آنجا كه تعهد به ايفاى وظيفه از هر انگيزه اى بالاتر است
  • آنجا كه هدف موكل هر وسيله قانونى را توجيه ميكند
  • آنجا كه برد جزئى از عادت كارى ماست,

بديهى است اعتماد شما هر بار افتخار مى آفريند.

پرونده هاى جنائى تمركز اصلى دفتر حقوقى گامبريانى است و سورنا سربازوطن عضو با تجربه ى كانون وكلاى جنائى اونتاريو است و سابقه موفق وى زبانزد حرفه وكالت كيفرى است.

تماس با ما و مشاوره اوليه براى امور كيفرى رايگان است و در صورت داشتن سند ليگال ايد

(Legal Aid) پرداخت هزينه هاى شما از طريق دولت امكان پذيز است.