خشونت خانگی
(Domestic (Violence/Assault

وقتى نمك و فلفل, زندگى را زيادى شور يا تند ميكند, يا زمانى كه همسر به قصد زهر چشم گرفتن, با پليس تماس ميگيرد, شايد انتظار نداشته باشد كه پليس همسر او را از خانه اخراج كرده و آنها را از يكديگر جدا كند.

چه بسيارند آنهايى كه به دروغ, مورد چنين اتهامى قرار گرفتند و چه بسا بيشترند همسرانى كه با پليس تماس گرفته اند و به خاطر جدييت پليس در جدا كردن متهم چنان, غافلگير شدند كه از تماس خود با پليس پشيمان ميشوند.

سورنا سربازوطن, تجربه ى بسيارى در چنين پرونده هايى دارد و چه در مورد اتهام اشتباه و چه در حل موضوع پس از ايراد اتهام, سابقه درخشانى در كمك به چنين مواردى دارد