جرایم سلاح (Weapon Crimes)

با توجه به حساسيت فزاينده جامعه امروز در مورد حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد، شيوه هاى دفاع از متهم نيز بايد با ابتكار و دانش بالا انجام بپذيرد.

فراموش نکنیم که شيوه نگرش جامعه به این مسائل, همواره قوانين را تغيير ميدهد و گناه كارى متهم ميتواند خسارات جبران ناپذيرى به همراه داشته باشد.