تهديد/ضرب و شتم/خشونت
(Assault, Threat, Violent Crimes)

يك كشمكش ساده ميتواند به راحتی به مهم ترین مشکل زندگی شما تبدیل شود و براى همیشه چه در مسافرت و چه در زندگی کاری و تحصيلی متهم مشكلات بسيارى بيافريند.

با اتكا به سابقه پيروزى پياپى دفتر ما در پرونده هاى گوناگون، نور اميد در پايان اين تونل مخوف روشنگر راه موكلين است. هم اكنون با ما تماس حاصل نماييد تا آرامش را به خود هديه دهيد.