تعرض جنسی (Sexual Assault)

هرگونه تماس نا خواسته اى كه طبيعت جنسى داشته باشد, ميتواند منجر به چنين اتهام هايى گردد. متاسفانه در فضاى اجتماعى امروز چنين اتهام هايى هميشه بر پايه حقيقت مطرح نميشوند.

به بيان ديگر, بسيارند آن دسته از افرادى كه به دنبال استفاده نادرست از اين قانون درست هستند. اين جاست كه نقش یک وكيل خوب, به معناى واقعى روشن می شود و میتواند زندگى متهم را تغيير دهد.

سورنا سربازوطن سابقه بسيار درخشانى در دفاع از اتهام هاى تجاوز یا خشونت جنسى دارد و موجب آرامش خاطر بسيارى از این بى گناهان شده است.

هنگامیکه با اتهامات تعرض جنسی مواجه می شوید، پلیس به طور مصرانه, برای گرفتن شرح واقعه از شما باز پرسی خواهد کرد. در حالی که آنها وظیفه خود را انجام می دهند، این حق شماست که سکوت اختیار کنید!

سکوت شما نشانه پذیرفتن اتهام نیست. یک انتخاب هوشمندانه است، زیرا اتهامات تعرض جنسی, ادعاهایی جدی هستند. تماس با وکیل مدافع متخصص در امور تعرضات جنسی در تورنتو گام بعدی و عاقلانه شماست.