آزادی موقت (Bail)

 

آزادی موقت ( به شرط یا بدون شرط وثیقه)

پس از دستگیری, پلیس این حق را دارد که متهم را در بازداشت نگاه دارد, تا زمانی که دادگاه نسبت به آزادی متهم تصمیم گیری نماید.

یک وکیل جنایی که تجربه و دانش کافی داشته باشد, میتواند در آزادی متهم نقش سرنوشت سازی را ایفا نماید.

آزادی متهم نه تنها در کوتاه مدت به نفع او می باشد, بلکه نقش بسیار مهمی در سرنوشت پرونده خواهد داشت.